مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- سوال­های پژوهش

هدف اصلی این مطالعه مطالعه ارتباط بین اقلام نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، اثر دارایی­های نامشهود ثبت شده در ترازنامه و ارزش نامشهود شرکت با بهره گیری از متغیرهای تشریح شده (مشابه پژوهش­های چـوی و همکـاران،2000- چوی، 2007- ایکس­کایو، 2009- بن براهیم و بن عرب[1]، 2011)، بر عملکرد شرکت­ها مطالعه خواهد گردید. از آنجایی که اقلام نامشهود همانند دارایـی­های مشهـود برای یک شـرکت ارزش ایجاد می­کنند، یکی دیگر از اهداف مطالعه حاضر مطالعه نحوه ارایه ارزش این اقلام در صورت­های مالی شرکت­ها می باشد.

نظر به اینکه یکی از مسایل مهم مربوط به دارایی­های نامشهود، ارتباط این اقلام با عملکرد شرکت می باشد، برای مطالعه بیشتر این مسئله، این مطالعه آغاز به مطالعه دارایی­های نامشهود گزارش شده و همچنین دارایی­های نامشهود ثبت نشده در ترازنامه شرکت­ها می­پردازد و سپس تاثیر این روش­ها را روی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد واکاوی قرار می­دهد. برای مطالعه تاثیر دارایی­های نامشهود ثبت نشده در ترازنامه، از روش­هـای مبتنی بر ارزش بازار نظیر نسبــت ارزش بازار به دفـتری و کیـو توبیـن بهره گیری می­گردد. در این ارتباط، سوالات کلی زیر مطرح می­گردند:

 1. ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
 2. ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
 3. ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت نشدهو عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
 4. ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت نشدهو عملکرد اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
 5. چگونه می­توان ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مدل­بندی نمود؟
 6. چگونه می­توان ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مدل­بندی نمود؟
 7. چگـونه می­تـوان رابـطه بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مدل­بندی نمود؟
 8. چگونه می­توان ارتباط بیـن دارایـی­های نامشـهود ثبت نشده و عملکرد اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مدل­بندی نمود؟

[1] – Ben Barahim and Ben Arab

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

 • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
 • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید